Ochrana osobních údajů

1. Ochrana údajů v kostce

Všeobecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, s nimiž lze identifikovat vaši osobu. Podrobné informace na téma ochrana osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Sběr dat na těchto webových stránkách

Kdo je zodpovědný za sběr údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webu. Jeho kontaktní údaje naleznete v tiráži těchto webových stránek.

Jak sbíráme vaše údaje?

Vaše údaje jsou jednak zjišťovány tak, že nám je oznámíte. Zde se může jednat např. o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další data jsou shromažďována automaticky nebo po udělení vašeho souhlasu při návštěvě webových stránek našimi IT systémy. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas vyvolání stránky). Sběr těchto dat probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu používáme vaše data?

Část dat se zjišťuje pro zaručení bezchybného poskytování webových stránek. Další data lze použít k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte kdykoliv právo na bezplatné informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Mimo jiné máte rovněž právo požadovat opravu či vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním dat, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat s účinností do budoucna. Kromě toho máte právo požadovat za určitých okolností omezení zpracování vašich osobních údajů. Dále také máte právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu.

Za tímto účelem či v případě dalších dotazů týkajících se ochrany údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na adresu uvedenou v tiráži.

Nástroje pro analýzu a nástroje od třetích poskytovatelů

Při návštěvě těchto webových stránek lze vaše chování při surfování statisticky vyhodnocovat. To se děje především prostřednictvím takzvaných analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Všeobecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy pro ochranu osobních údajů a s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Pokud používáte tyto webové stránky, jsou zjišťovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, s nimiž lze identifikovat vaši osobu. Toto prohlášení o ochraně objasňuje, jaká data shromažďujeme a k čemu je využíváme. Vysvětlují také, jak a za jakým účelem se toto děje.

Chtěli bychom zdůraznit, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat bezpečnostní mezery. Dokonalá ochrana před přístupem třetích stran není možná.

Informace o odpovědném subjektu

Subjekt odpovědný za zpracování dat na těchto webových stránkách je:

LOXXESS AG

Betastraße 10e

85774 Unterföhring

Německo

Telefon: +49 89 255476-10

E-mail: marketing@loxxess.com

Odpovědným subjektem je fyzická či právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Doba uložení

Pokud v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebyla uvedena žádná speciálnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás uloženy, dokud neskončí účel zpracování dat. Jestliže uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním dat, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme žádné jiné právně přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. archivační lhůty z hlediska daňového nebo obchodního práva), v takovém případě dojde k výmazu po pominutí těchto důvodů.

Zákonem stanovený pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro náš podnik jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů.

ER Secure GmbH

In der Knackenau 4

82031 Grünwald

E-mail: datenschutz@loxxess.com

Upozornění na předávání údajů do USA

Na našich webových stránkách jsou mimo jiné integrovány nástroje firem, které mají své sídlo v USA. Jsou-li tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předány na servery příslušných firem v USA. Upozorňujeme na to, že USA nejsou bezpečný třetí stát ve smyslu práva na ochranu osobních údajů EU. Podniky v USA jsou povinny vydat osobní údaje bezpečnostním úřadům, aniž byste proti tomu mohli jako dotčený subjekt podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že úřady v USA (např. tajné služby) zpracovávají, vyhodnocují a dlouhodobě ukládají vaše údaje nacházející se na serverech v USA pro účel sledování. Na tyto zpracovatelské činnosti nemáme žádný vliv.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním dat

Četné procesy pro zpracování dat jsou možné jen s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech, jakož i proti přímé reklamě (čl. 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E) NEBO F) GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA NĚMŽ SE ZPRACOVÁNÍ ZAKLÁDÁ, NAJDETE V TOMTO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. PODÁTE-LI NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE PŘÍSLUŠNÉ OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ ZPRACOVÁVÁNY, POKUD NEMŮŽEME DOLOŽIT NEZBYTNÉ DŮVODY OCHRANY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ VAŠE ZÁJMY, PRÁVA A SVOBODY NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ K UPLATNĚNÍ, VÝKONU NEBO HÁJENÍ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM TAKOVÉ REKLAMY VZNÉST NÁMITKU; TO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU SPOJENO. POKUD PODÁTE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY NADÁLE POUŽÍVÁNY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorčího úřadu

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě, kde mají tyto subjekty obvyklé bydliště, pracoviště, či v místě domnělého porušení. Právo podat stížnost existuje nehledě na jiné opravné prostředky ve správním nebo soudním řízení.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo nechat si vydat údaje, které automatizovaně zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, sobě nebo třetí osobě v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, dojde k tomu pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL, resp. TLS

Z bezpečnostních důvodu a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například objednávky či poptávky, které nám jako provozovateli webových stránek zasíláte, používají tyto stránky šifrování SSL, resp. TLS. Šifrované připojení můžete rozpoznat podle skutečnosti, že se řádek adresy v prohlížeči změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Je-li aktivováno šifrování SSL, resp. TLS, pak údaje, které nám předáte, nemohou třetí strany přečíst.

Právo na informace, výmaz a opravu

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a případně i právo na opravu či výmaz těchto údajů. Za tímto účelem, či v případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů, se na nás můžete kdykoli obrátit na adresu uvedenou v tiráži.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem se na nás můžete kdykoli obrátit na adresu uvedenou v tiráži. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud rozporujete správnost vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, obvykle potřebujeme čas, abychom to ověřili. Po celou dobu ověřování máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud se zpracování vašich osobních údajů dělo/děje neoprávněně, můžete místo výmazu požadovat omezení zpracování dat.
  • Jestliže vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k výkonu, obhajobě nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat místo výmazu omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, musí se zvážit vaše a naše zájmy. Dokud nebude stanoveno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, smí být tyto údaje, nehledě na jejich uložení, zpracovány jen s vaším souhlasem nebo k uplatnění, vykonání nebo hájení právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto se vyjadřuje námitka proti použití kontaktních údajů, které jsou povinně zveřejněné v tiráži, pro zasílání výslovně nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například ve formě spamových e-mailů.

3. Sběr dat na těchto webových stránkách

Cookies

Naše internetové stránky používají takzvané soubory „Cookies“. Cookies jsou malé textové soubory a nezpůsobují ve vašem koncovém zařízení žádnou škodu. Ukládají se ve vašem koncovém zařízení buď přechodně na dobu trvání relace (relační cookies), nebo dlouhodobě (permanentní cookies). Relační cookies se po skončení vaší návštěvy automaticky vymažou. Permanentní cookies zůstanou uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami nevymažete nebo dokud neproběhne automatické mazání vaším webovým prohlížečem.

Částečně mohou cookies ve vašem koncovém zařízení ukládat také třetí firmy, pokud vstoupíte na naše stránky (cookies třetí strany). Ty nám nebo vám umožňují využívání určitých služeb třetí firmy (např. cookies pro zpracování platebních služeb).

Cookies mají různé funkce. Mnohé cookies jsou technicky nezbytné, protože určité funkce webových stránek by bez nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazení videí). Další cookies slouží k vyhodnocení uživatelského chování nebo zobrazení reklamy.

Soubory cookies, které jsou potřebné k realizaci elektronického komunikačního procesu (nezbytné cookies) nebo k poskytnutí určitých, vámi požadovaných funkcí (funkční cookies, např. pro funkci nákupního košíku) nebo pro optimalizaci webových stránek (např. cookies pro měření webového publika), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, není-li uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezvadné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním cookies, probíhá ukládání příslušných cookies výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR); souhlas lze kdykoli odvolat.

Můžete svůj prohlížeč nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a povolili cookies jen v individuálním případě, vyloučili akceptaci cookies pro určité případy nebo všeobecně a aktivovali automatické vymazání cookies při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookies, může být funkce těchto webových stránek omezena.

Jsou-li používány cookies třetími firmami nebo pro analytické účely, budeme vás o tom informovat v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů zvlášť a příp. se zeptáme na souhlas.

Serverové logovací soubory

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. serverových logovacích souborů, které nám váš prohlížeč předává automaticky. Jsou to:

  • typ a verze prohlížeče
  • používaný operační systém
  • referenční URL
  • hostitelský název počítače
  • čas požadavku serveru
  • IP adresa

Sdružování těchto dat s jinými zdroji dat se neprovádí.

Tato data se zaznamenávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezvadném zobrazení a optimalizaci svých webových stránek – přitom musí být shromažďovány serverové logovací soubory.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z dotazovacího formuláře u nás uloženy včetně vámi uvedených kontaktních údajů za účelem zpracování dotazu a pro případ návazných dotazů. Tyto údaje nebudeme bez vašeho souhlasu předávat dál.

Zpracovávání těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud se váš dotaz týká plnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech se zpracování zakládá na našem oprávněném zájmu o efektivní zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud byl vyžádán.

Data, která zadáte do kontaktního formuláře, zůstanou u nás, dokud nepožádáte o vymazání, nezrušíte svůj souhlas s ukládáním dat nebo již neexistuje účel uložení dat (např. po ukončeném zpracování vašeho dotazu). Závazná zákonná ustanovení, zejména ohledně archivačních lhůt, zůstávají nedotčena.

Dotaz e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonem nebo faxem, bude váš dotaz, včetně všech z něho vyplývající osobních údajů (jméno, dotaz), uložen a zpracován u nás za účelem vyřízení vaší žádosti. Tyto údaje nebudeme bez vašeho souhlasu předávat dál.

Zpracovávání těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud se váš dotaz týká plnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech se zpracování zakládá na našem oprávněném zájmu o efektivní zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud byl vyžádán.

Údaje, která nám zašlete prostřednictvím kontaktních požadavků, zůstanou u nás, dokud nepožádáte o vymazání, nezrušíte svůj souhlas s ukládáním dat nebo již neexistuje účel uložení dat (např. po ukončeném zpracování vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení, zejména ohledně zákonných archivačních lhůt, zůstávají nedotčena.

4. Sociální sítě

Pluginy Facebooku (tlačítko Like a Sdílet)

Na těchto webových stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook. Poskytovatelem této služby je společnost Facebook Ireland Limited, 4 náměstí Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Na základě údajů společnosti Facebook jsou však shromážděné údaje přenášeny i do USA a dalších třetích zemí.

Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebook nebo „tlačítka Like“ („To se mi líbí“) na těchto webových stránkách. Přehled pluginů Facebooku naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Když navštívíte tyto webové stránky, naváže se prostřednictvím pluginu přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tak obdrží informaci, že jste se svojí IP adresou navštívili tyto webové stránky. Jestliže kliknete na „tlačítko Like“ Facebooku, zatímco jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete obsahy těchto webových stránek propojit odkazem na svém profilu na Facebooku. Facebook tak může návštěvu těchto webových stránek přiřadit vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatel stránek nedostáváme žádné informace o obsahu zasílaných dat a jejich využití Facebookem. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů Facebooku na adrese: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl přiřadit návštěvu těchto webových stránek vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

Použití pluginů Facebooku probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejrozsáhlejší viditelnosti v sociálních sítích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA se zakládá na standardních smluvních klauzulích Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Plugin LinkedIn

Tyto webové stránky používají funkce sítě LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Při každém zobrazení stránky těchto webových stránek, která obsahuje funkce LinkedIn, se naváže spojení se servery LinkedIn. Společnost LinkedIn je informována o tom, že jste navštívili tyto webové stránky s vaší IP adresou. Kliknete-li na „tlačítko Recommend“ LinkedIn a jste-li přihlášeni na svůj účet u LinkedIn, pak společnost LinkedIn může vaši návštěvu těchto webových stránek přiřadit k vám a vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatel stránek nedostáváme žádné informace o obsahu zasílaných dat a jejich využití společností LinkedIn.

Použití pluginu LinkedIn probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejrozsáhlejší viditelnosti v sociálních sítích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA se zakládá na standardních smluvních klauzulích Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa a https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Plugin XING

Tyto webové stránky používají funkce sítě XING. Poskytovatelem je New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Německo.

Při každém zobrazení některé z našich stránek, která obsahuje XING, se naváže spojení se servery XING. Pokud je nám známo, osobní údaje přitom nejsou ukládány. Zejména nejsou ukládány žádné IP adresy ani není vyhodnocováno uživatelské chování.

Ukládání a analýza dat probíhají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejrozsáhlejší viditelnosti v sociálních sítích. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně osobních údajů a tlačítku Share XING najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek přitom získává různá data o používání, jako např. zobrazení stránek, dobu setrvání, používané operační systémy a původ uživatele. Tato data Google příp. sdružuje v profilu, který je přiřazen příslušnému uživateli nebo jeho koncovému zařízení.

Google Analytics používá technologie, které umožňují opětovné rozpoznání uživatele za účelem analýzy uživatelského chování (např. cookies nebo otisk zařízení). Informace shromažďované Googlem o používání těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány.

Používání tohoto analytického nástroje probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů, aby optimalizoval jak svůj web, tak i svou reklamu. Pokud byl vyžadován odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA se zakládá na standardních smluvních klauzulích Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonymizace IP

Na těchto webových stránkách je aktivována funkce anonymizace IP. To znamená, že společnost Google vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru ještě před odesláním do USA zkrátí. Úplná IP adresa bude přenesena na server Google v USA pouze ve výjimečných případech a zkrácena bude tam. Z pověření provozovatele těchto webových stránek využije Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek. IP adresa zaslaná v rámci Google Analytics z vašeho prohlížeče není sdružována s dalšími daty Google.

Plugin prohlížeče

Můžete zabránit shromažďování a zpracování vašich údajů společností Google tím, že si na následujícím odkazu stáhnete a instalujete dostupný plugin prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Více informací o nakládání s uživatelskými údaji naleznete u Google Analytics v prohlášení společnosti Google o ochraně dat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování zakázek

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu na zpracování zakázek a při používání Google Analytics plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.

Doba uložení

Data uložená u Google na úrovni uživatelů a událostí, která jsou propojena s cookies, s identifikačními údaji uživatele (např. user ID) nebo s reklamními ID (např. double click cookies, reklamní ID Android), budou po 14 měsících anonymizována nebo smazána. Podrobnosti naleznete na následujícím odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Pluginy a nástroje

YouTube s rozšířenou ochranou dat

Tyto webové stránky integrují videa YouTube. Provozovatelem stránek je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Využíváme YouTube v rozšířeném režimu ochrany dat. Tento režim podle YouTube způsobuje, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících těchto webových stránek, než se podívají na video. Předávání dat partnerovi YouTube naproti nemusí být v tomto rozšířeném režimu ochrany dat nezbytně vyloučeno. YouTube tak naváže – nezávisle na tom, zda se podíváte na nějaké video – spojení se sítí Google DoubleClick.

Jakmile spustíte na těchto webových stránkách video YouTube, naváže se spojení se servery YouTube. Přitom je serveru YouTube oznámeno, kterou z našich stránek jste navštívili. |Jste-li přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte platformě YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tím, že se odhlásíte ze svého účtu YouTube.

YouTube dále může po spuštění videa ukládat různé soubory cookies ve vašem koncovém zařízení nebo používat srovnatelné technologie pro opětovné rozpoznání (např. otisk zařízení). Tímto způsobem může YouTube získávat informace o návštěvnících těchto webových stránek. Tyto informace jsou mimo jiné používány pro shromažďování videostatistik, zlepšení uživatelské přívětivosti a preventivní předcházení pokusům o podvod.

Případně se mohou po spuštění videa YouTube spustit další procesy zpracování dat, na které nemáme žádné vliv.

Používání YouTube probíhá v zájmu sympatického zobrazení našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně dat u YouTube najdete v jeho prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo bez sledování (Do-Not-Track)

Tyto webové stránky používají pluginy videoportálu Vimeo. Poskytovatelem je společnost Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Jestliže navštívíte některou z našich stránek opatřených videy Vimeo, naváže se spojení se servery společnosti Vimeo. Přitom je serveru Vimeo oznámeno, kterou z našich stránek jste navštívili. Vimeo vyžaduje vaši IP adresu. Nastavili jsme však Vimeo tak, aby společnost Vimeo nesledovala vaše uživatelské aktivity a neaktivovala žádné cookies.

Používání Vimeo probíhá v zájmu sympatického zobrazení našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA se zakládá na standardních smluvních klauzulích Komise EU a dle tvrzení společnosti Vimeo na „oprávněných obchodních zájmech“. Podrobnosti najdete zde: https://vimeo.com/privacy.

Více informací o zacházení s uživatelskými daty naleznete v prohlášení společnosti Vimeo o ochraně dat: https://vimeo.com/privacy.

Google Maps

Tyto stránky používají mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pro použití funkce Google Maps je nutné, abyste uložili vaši IP adresu. Tyto informace jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a ukládány tam. Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento přenos dat.

Používání Google Maps probíhá v zájmu sympatického zobrazení našich online nabídek a pro snadné vyhledání míst uvedených námi na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA se zakládá na standardních smluvních klauzulích Komise EU. Podrobnosti najdete zde: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ a https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Více informací o zacházení s uživatelskými daty naleznete v prohlášení společnosti Google o ochraně dat: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. Vlastní služby

Zpracování údajů o uchazeči o zaměstnání

Nabízíme vám možnost, ucházet se u nás o zaměstnání (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online uchazečského formuláře). Dále vás informujeme o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů zjištěných v rámci procesu ucházení se o zaměstnání. Ujišťujeme vás, že zjišťování, zpracování a využití vašich údajů probíhá v souladu s platným právem na ochranu osobních údajů a veškerými dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi daty nakládáme přísně důvěrně.

Rozsah a účel sběru údajů

Pokud nám zašlete žádost o zaměstnání, zpracujeme vaše s tímto spojené osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, podklady uchazeče, poznámky v rámci pohovorů s uchazečem atd.), pokud je to nezbytné pro rozhodování o vzniku zaměstnaneckého poměru. Právním základem je pro tento účel § 26 BDSG (Spolkového zákona o ochraně údajů) – nově dle německého práva (zahájení pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (všeobecné smluvní spojení) a – pokud jste udělili svůj souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci našeho podniku předány výhradně osobám, které se podílejí na zpracování vaší žádosti o zaměstnání.

Bude-li žádost o zaměstnání úspěšná, budou údaje, které zadáte, zpracovány na základě § 26 BDSG – nový a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR uložené v našich systémech zpracování dat za účelem uzavření pracovního poměru.

Doba archivace dat

Pokud vám nemůžeme nabídnout žádné pracovní místo, pracovní nabídku odmítnete nebo svou žádost o zaměstnání stáhnete, vyhrazujeme si právo ukládat u nás vámi přenášené údaje na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR) až 6 měsíců po ukončení procesu žádosti o zaměstnání (zamítnutí nebo stažení žádosti). Poté budou data vymazána a fyzické podklady uchazeče skartovány. Archivace slouží zejména pro účely doložení v případě právního sporu. Pokud je zjevné, že údaje budou potřebné i po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo zahájeného právnímu sporu), bude vymazání provedeno pouze v případě, že důvod pro další skladování odpadne.

Delší archivace může navíc probíhat, pokud jste udělili příslušný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) nebo pokud výmazu odporují zákonné archivační lhůty.

Superoffice

Rozsah a účel sběru údajů

Jestliže nás kontaktujete, zpracujeme vaše s tímto související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje), pokud je to nezbytné podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (obecné zahájení smlouvy) nebo již existuje smlouva. Předáme osobní údaje kompetentním zaměstnancům/oddělení v podniku (odbyt, prodej), aby mohl být požadavek zpracován. Neposkytnutí dat může mít za následek to, že nelze kontakt realizovat. Ke zpracování vašich dat částečně využíváme externí poskytovatele služeb se sídlem v evropském hospodářském prostoru.

Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali, písemně pověřili a zavázali našimi pokyny. Ty pravidelně kontrolujeme. Poskytovatelé služeb nebudou tyto údaje předávat třetím osobám, ale po splnění smlouvy a uplynutí zákonných archivačních lhůt je vymažou, pokud jste nesouhlasili s delším uložením.

Doba archivace dat

Pokud vaše kontaktní údaje nezpracujeme pro podnikové účely, uložíme údaje zjištěné pro účely kontaktování do doby, než bude splněn účel, pro který byly údaje zjišťovány, a než přestanou být potřebné nebo než uplyne lhůta 10 let po skončení obchodního vztahu nebo než dojde k jejich zneplatnění při rozvázání pracovního poměru kontaktní osoby u zákazníka. Vaše údaje budou také vymazány, pokud je jejich uložení nepřípustné. Po uplynutí této lhůty budou údaje zjišťované pro tento proces vymazány nebo zablokovány, pokud není jejich výmaz možný.